Η Ι. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. αναγνωρίζει την ευθύνη της να προλαμβάνει οποιασδήποτε μορφής μόλυνση, καθώς και την ευθύνη της να προστατεύει και να συντηρεί το περιβάλλον. Δεσμεύεται να αναλύει κάθε τομέα της δουλειάς της αναφορικά με την επίδραση που έχει στο περιβάλλον και να πραγματοποιεί θετικές κινήσεις για να μειώσει αυτή την επίδραση.

Σκοπός μας είναι να πετυχαίνουμε συνεχή περιβαλλοντική βελτίωση. Θα συμμορφωνόμαστε με την εκάστοτε περιβαλλοντική νομοθεσία και όπου είναι εφικτό θα εφαρμόζουμε πρακτικές που θα προηγούνται της μελλοντικής νομοθεσίας.

Βασίζουμε το περιβαλλοντικό μας πρόγραμμα στις αρχές της μείωσης και επαναχρησιμοποίησης των πόρων ενώ δεσμευόμαστε για την συνεχή επανεξέταση του.

Ενέργεια

Να αναθεωρήσουμε την ενέργεια που χρησιμοποιείται στην παραγωγή των προϊόντων μας . Να αναθεωρήσουμε και να μειώσουμε την ενέργεια που χρησιμοποιείται στους υπόλοιπους τομείς της εταιρίας μας.

Πρώτες ύλες

  • Χαρτί

Να χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο χαρτί στα πλαίσια που μας επιτρέπεται από την χρήση των προϊόντων καθώς και από τη νομοθεσία που ορίζει την καταλληλότητα των υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

  • Δασοκομία

Όταν χρησιμοποιούμε χαρτί που προέρχεται από παρθένες ίνες, να επιβεβαιώνουμε ότι αυτές προέρχονται από ανανεώσιμα δάση που ελέγχονται από τις εταιρίες παραγωγής χαρτιού.

  • Χημικά

Να χρησιμοποιούμε προϊόντα που έχουν την απαιτούμενη απόδοση αλλά παράλληλα έχουν το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, στην παρασκευή και την χρήση τους.

  • Συσκευασία

Να χρησιμοποιούμε συσκευασία που προστατεύει τα προϊόντα μας από κακή χρήση ή μόλυνση ενώ παράλληλα θα έχουν χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

  • Απόβλητα.

Να μειώσουμε τα απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας, να μειωθούν τα απορρίμματα των διοικητικών λειτουργιών. Όλα τα απορρίμματα που παράγονται πρέπει να ανακυκλώνονται, να επαναχρησιμοποιούνται όπου γίνεται ή διαφορετικά να αποθέτονται σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Αυτή η πολιτική κοινοποιείται σε όλους τους απασχολούμενους της εταιρίας και θα ελέγχεται ετησίως από τη διεύθυνση.